Disclaimer

www.franklepair.nl
Copyright: Frank le Pair

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen
in enige vorm of wijze, door te sturen, te distribueren, na te maken, te verspreiden of tegen
vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van Frank le Pair. Kunstwerken van Fran le Pair zijn auteursrechtelijk beschermd.

Hoewel Frank le Pair streeft naar uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van de website, is
hij niet verantwoordelijk voor foute of achterhaalde informatie op de website.
Frank le Pair kan  niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat
uit het gebruik van de site of van de op de site ter beschikking gestelde informatie.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en
diensten versterkt door derden. dergelijke informatie is niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid,
volledigheid of actualiteit.

Frank le Pair wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie
of nader advies bij de desbetreffende derde(n) gebruik maakt van de geboden informatie of diensten, doet u
dit voor eigen rekening en risico.

Frank le Pair is ten alle tijde bevoegd zonder voorafgaande mededeling en opgave van redenen tarieven,
leveringsvoorwaarden, informatie, en alle overige zichtbare data op de website eenzijdig te wijzigen of te
verwijderen alsmede diensten toe te voegen of niet meer aan te bieden.

Frank le Pair aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere
onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

Frank le Pair